2022-05-16 08:55Pressmeddelande

Miljoner till forskning om PFAS-åtgärder

Scandinav/Anne DillnerScandinav/Anne Dillner

SGI delar ut pengar till fyra forskningsprojekt kring åtgärdsteknik inom förorenade områden. Projekten ska undersöka bland annat mikrobiell nedbrytning av PFAS och om bioaska kan ersätta cement vid stabiliseringsgåtgärder i förorenad mark.

Fyra projekt har beviljats medel inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffos utlysning 2021. Totalt är det över 8 miljoner kronor som går till projekten som handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark, vatten och sediment.

De beviljade projekten innefattar tre fullskalestudier och en förstudie.

Projekt som beviljats bidrag
 • Mikrobiell nedbrytning av PFAS för sanering av förorenad mark och grundvatten, 3 692 000 kronor, Uppsala universitet.

  Inom forskningsprojektet ska forskare på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, tillsammans med företag inom marksanering och en problemägare försöka utöka kunskapen om mikrobiell nedbrytning av PFAS. Projektet ska identifiera PFAS-nedbrytande bakterier, kartlägga optimala förhållanden för mikrobiell nedbrytning i jord och grundvatten samt undersöka vilka ämnen som kan brytas ned fullständigt. I slutet av projektet ska kunskaperna från studierna tillämpas i ett demonstrationsförsök på ett PFAS-förorenat område för att undersöka hur det i praktiken fungerar att stimulera mikrobiell nedbrytning av PFAS i fullskala. Projektet ska pågå under tre års tid mellan 2022 och 2025.

 • Nedbrytning av PFAS in situ (på plats) genom sonolys (ultraljud) , 2 200 000 kronor, Luleå tekniska universitet.

  I detta projekt ska sonolysteknik för rening av PFAS-förorenat grundvatten testas i fält under svenska förutsättningar. Studien genomförs i samverkan mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och Clarkson University i USA, entreprenör och problemägare. Projektet inleds med att en sonolys-reaktor byggs för att kunna genomföra laboratorieförsök på grundvatten från ett PFAS-förorenat område. Därefter kommer tekniken att testas också i fältskala. Projektet planeras pågå i tre år mellan 2022 och 2025.

 • Stabilisering och solidifiering (S/S) av metallförorenad jord med bioaska,
  2 100 000 kronor, Luleå tekniska universitet.

  I projektet ska stabilisering och solidifiering av metallförorenad jord med bioaska testas som alternativ till cement, som är den vanligaste tillsatsen. Det härdade materialet ska sedan nyttjas som byggmaterial i en bullervall. Projektet kommer att utföras av forskare på Luleå tekniska universitet i samarbete med problemägare och konsult inom förorenade områden. Inom forskningsprojektet ingår både laboratorie- och fältförsök och det kommer att pågå under tre år, mellan 2022 och 2025.

 • Omvandla fibersediment till hydrokol – ny teknik för att eliminera deponering och utvinna energi vid sanering av fiberbankar (FIB-GREEN), 242 000 kronor (förstudie), Sveriges lantbruksuniversitet.

  Syftet med projektet FIB-GREEN är att utvärdera om hydrotermisk karbonisering i kombination med våtoxidation av det separerade vattnet kan användas för att omvandla förorenat fibermaterial från fiberbankar till hydrokol på ett effektivt och säkert sätt. Projektet leds av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och drivs i samverkan med en entreprenör samt forskare vid Uppsala universitet. Projektet är en förstudie och planeras pågå under ett år, mellan 2022 och 2023.

För mer information:
Carolina Ersson, carolina.ersson@sgi.se, telefonnummer 013-20 18 61,
sgi.se/tuffo


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.