2023-03-23 11:13Pressmeddelande

Kustdataportalen ska ge en bättre bild av erosionen längs kusterna

KustdataportalenSGI/Dominika Nordh

Som en hjälp för alla som arbetar med kustplanering och klimatanpassning vid kusten lanserar nu SGI karttjänsten Kustdataportalen. I Kustdataportalen kommer användaren åt samlad data som myndigheter och universitet tagit fram om kusterna.

Informationen presenteras så att användare lättare ska få en överblick över vad den betyder och vilka trender som finns. För den som vill dyka djupare finns möjligheten att ladda ner data för att göra egna analyser. Per Danielsson är nationell samordnare för stranderosion på SGI:

- Kustdataportalen är ett led i vårt arbete att tillgängliggöra underlag för kommuner, länsstyrelser och branschen. Kustdataportalen kan användas vid kustplanering och när man tar fram strategier för klimatanpassning av kustzonen. Den kan exempelvis användas vid översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, tematiska tillägg till översiktsplaner eller strategier och design för kustskydd.

Utöver att all data är samlad på ett ställe så är en nyhet också att det finns satellitmätningar av kusten, där man kan se dynamiken i kustområden och hur strandlinjen varierar mellan årstider och mellan år.

- Vi kommer ta fram nya underlag och ny data hela tiden så Kustdataportalen kommer utvecklas efterhand som ny data tillkommer, säger Per Danielsson.

Här hittar du den nya Kustdataportalen.

Här kan du se en instruktionsvideo för hur du använder portalen. 

Kontakt

Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion, Statens geotekniska institut. Telefon: 031-749 65 82, e-post: per.danielsson@sgi.se.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson
Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya