2016-09-20 13:39Pressmeddelande

Grön infrastruktur en möjlighet att klimatanpassa strandnära samhällen

sand, strand, hus , hav, himmelFoto: SGI/Per Danielsson

– Grön infrastruktur, som naturanpassade åtgärder, kan vara en möjlighet för att klimatanpassa strandnära samhällen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Det säger Per Danielsson vid Statens geotekniska institut (SGI) inför Kustmöte 2016, den årliga konferensen om hållbar utveckling i strandnära områden.

Halva Sveriges befolkning bor vid kusten, och ännu större del bor nära vatten i någon form som sjöar eller vattendrag. Men längtan och viljan att bo och leva nära vatten kan samtidigt vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning.

Klimatförändring med stigande havsnivåer och ökad nederbörd ställer krav på klimatanpassning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse så att skador inte uppkommer. Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och göra dessa till möjligheter.

Naturanpassade åtgärder kan vara en möjlig väg framåt för att klimatanpassa strandnära samhällen, och skydda mot erosion och översvämning.  

Representanter

Det är Statens geotekniska institut (SGI), Erosionsskadecentrum och Ängelholms kommun som bjuder in till Kustmöte. Det blir en möjlighet för deltagarna att diskutera hur det går att förädla samarbete över gränser för ett gemensamt mål.

– På programmet finns myndigheter, som berättar om sitt arbete, kommuner och regioner som visar exempel och universitet som visar sin pågående forskning och utveckling i strandnära områden, säger Per Danielsson, som är nationell samordnare stranderosion vid SGI.

Media inbjudes att närvara vid konferensen som äger rum på Stadsbiblioteket i Ängelholm mellan den 22/9 kl 12.30 och den 23/9 kl 13.00. Se program.  

För mer information kontakta Per Danielsson på tel 0709-73 01 24 eller Ingrid Gårlin tel 013-20 18 20


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.