2018-09-21 13:03Pressmeddelande

Första besluten om statliga bidrag för skredsäkring längs Göta älv

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut. Det är för tre områden som Lilla Edet får statliga bidrag: dels Stommen, Fuxerna och Götaslätten (1,3 miljoner kr), dels Skansenvägen, (280 000 kr) och fastigheten Ryk 3:11 (350 000 kr). -Det känns bra att vi fattat snabba och väl förankrade beslut om statsbidrag för de här områdena, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Vi kommer även att ha en andra ansökningsomgång i höst för att ge kommunerna en ny chans att söka bidrag. Sista ansökningsdatum är den 1 november. De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna. Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 90 miljoner kronor. Kommunerna ansöker om bidrag. I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale och Kungälvs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI. För mera information: Per Bolin, SGI tel 031-749 6595 Läs mera om delegationen för Göta älv: http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/regeringsuppdrag/delegationen-for-gota-alv/   Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut