2024-02-20 07:05Pressmeddelande

Forskning om metallers hälsorisker får 4,8 miljoner kronor

Bärplockare i skogenMänniskan kan exponeras för metaller exempelvis vid bärplockning. Foto: Johnér.

SGI tilldelas medel av Naturvårdsverket för ett forskningsprojekt som ska undersöka människans exponering för metaller i förorenad jord samt utveckla metoder för att bedöma hälsorisker.

Forskningsprojektet baseras bland annat på undersökningar i gruvstaden Falun. Efter nästan 1000 år av gruvdrift i Falun finns stora mängder av gruvavfall i staden. Marken har förhöjda halter av metaller, exempelvis bly och arsenik. Människor får dagligen i sig metaller bland annat via maten men kan också exponeras för metaller från jorden, till exempel genom att få jord i munnen eller att äta grönsaker och svamp från områden med förhöjda metallhalter.

Det forskningsprojekt som nu tilldelas 4,8 miljoner kronor av Naturvårdsverket ska undersöka hur stor exponering den förorenade marken i Falun bidrar med till människornas totala metallintag. Projektet ska också utveckla metoder för att bedöma hälsoriskerna.

– Metaller är naturligt förekommande och människor kan få i sig dem även på andra sätt än från föroreningar i miljön. Vi vill ta reda på mer om hur mycket människor i Falun faktiskt exponeras för metaller från förorenad jord, säger Charlotta Tiberg, forskare i miljökemi på Statens geotekniska institut, SGI, och den som leder forskningsprojektet.

SGI kommer bland annat att utveckla specifika modeller för hur mycket bly och arsenik människor utsätts för från olika källor. Modellerna ska kunna användas för att ta fram hälsoskyddande riktvärden för olika scenarier. Med förbättrade metoder kommer man lättare att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och prioritera sanering där det verkligen behövs.

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med forskare i Belgien och Frankrike samt med forskare från Arbets– och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset (AMM) i Uppsala. AMM kommer genom en enkät att fråga personer boende i Falun ifall de vill medverka vid blod– och urinprovtagning för analys av bly, kadmium och arsenik.

– Syftet är att undersöka bidraget av metaller från mark, damm, vatten och kost i en befolkning som bor nära områden med olika grad av markföroreningar. Planen är att starta provtagningen till hösten, säger Linda Dunder, projektledare, Arbets– och miljömedicin, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Undersökningen kommer att ge information om metallhalter i befolkningen så man vid behov kan uppdatera de råd och riktlinjer som redan finns i Falun gällande metallförorenad mark.

Forskningsprojektet ”Exponerad?” är en fortsättning på det tidigare projektet ”Fördjupade undersökningar av förorenade områden, biotillgänglighet och exponering av metaller i befolkning”. Forskningsprojektet ”Exponerad?” kommer att pågå mellan 2024 och 2027.

Kontaktpersoner:

Statens geotekniska institut, SGI
Charlotta Tiberg, forskare i miljökemi på SGI. Telefon: 08-57845505. E-post: charlotta.tiberg@sgi.se

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Linda Dunder, projektledare, AMM, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. Telefon: 018-617 31 08. E-post: linda.dunder@medsci.uu.se



Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya