2023-01-12 07:05Pressmeddelande

Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

Mark som rasat. Hus i bakgrunden.En fastighetsägare har själv skyldighet att skydda sin egendom från klimatförändringen.

Statens geotekniska institut har undersökt vilka möjligheter samhället har att hantera jordskred och ras, vilka ökar i och med klimatförändringen. Rapporten visar att fastighetsägare är en utsatt grupp i frågor om skred och ras. 

Jordskred och ras kan skada människor och förstöra byggnader, vägar och mark. I Sverige arbetar myndigheter, länsstyrelser och kommuner på olika sätt med dessa frågor, men även andra grupper har ansvar i samband med skred och ras.

– Fastighetsägare har både juridiskt och ekonomiskt ansvar att skydda sin fastighet mot effekterna av klimatförändringen. Men många fastighetsägare vet inte det. Inte heller att de själva behöver genomföra åtgärder för att förhindra att ras och skred sker, säger Yvonne Rogbeck, chef för strategi och internationella samarbeten vid Statens geotekniska institut, SGI.

Fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldiga om de utlöser jordskred eller ras som påverkar någon annans mark, exempelvis genom att lägga upp tunga jordmassor på tomten eller grävningsarbete. Samtidigt finns det svårigheter för den fastighetsägare som faktiskt vill utföra åtgärder för att förbättra stabiliteten. Stabilitetsförbättrande åtgärder kräver ofta att åtgärderna sträcker sig utanför den egna tomtgränsen – där fastighetsägaren inte har tillgång.

Rapporten pekar på att det är viktigt med samverkan på olika nivåer för att förbättra förutsättningarna för bland annat fastighetsägare.

– Att lagstiftningen i vissa fall hindrar fastighetsägare från att göra stabilitetsförbättrande åtgärder är problematiskt. Sedan kan man även tänka sig olika typer av stöd till fastighetsägare. Det skulle exempelvis kunna vara viss hjälp med geoteknikfrågor när en stabilitetsförbättrande åtgärd ska göras eller stöd vid ansökan av miljötillstånd. Det finns också behov av informationsmaterial som förklarar vilket ansvar man har som fastighetsägare, säger Yvonne Rogbeck.

Om rapporten:

  • Har tagits fram av Statens geotekniska institut (SGI) för att kartlägga roller och ansvar för ras- och skredfrågor i samhället. Syftet är att den ska bidra till ett mer effektivt och målinriktat stöd till olika målgrupper.
  • Kartläggningen visar att arbetet med skred och ras bör inriktas på: samverkan för att prioritera och genomföra åtgärder för identifierade behov, samordna myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning, och bidra till en nationell handlingsplan utifrån regeringens kommande klimatanpassningsstrategi.
  • Knutna till rapporten finns en referensgrupp med representanter från myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Kontaktpersoner:
Yvonne Rogbeck, chef för strategi och internationella samarbeten vid Statens geotekniska institut. Telefon: 013-201893, yvonne.rogbeck@sgi.se

HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid Statens geotekniska institut. Telefon: 031-77 86 564, hannasofie.pedersen@sgi.se 

Rapporten:
Rogbeck, Y., Björlin, A., Kiilsgaard, R., Kristensson, M., Elliot, A., Westberg, G., Jonasson, R. 2022 Kartläggning av roller och ansvar för ras- och skredfrågor i samhället, En översikt av brister och behov, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2022-12-22. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1003Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya