2016-05-17 09:31Pressmeddelande

Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del av myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

Fältundersökningarna utförs både i bebyggda och obebyggda delar i anslutning till vattendraget. Undersökningarna sker dagtid med borrbandvagn. Jorddjup och jordens egenskaper undersöks genom att trycka, slå eller borra ner en stålstång med registreringsutrustning i jorden. Jordprover tas upp för analys på geotekniskt laboratorium. Rör kommer att installeras på vissa ställen och stå kvar under mätperioden för att mäta vattentrycket i jorden. Undersökningspunkterna väljs ut så att intrång i planteringar och andra känsliga ytor undviks.

Statens geotekniska institut gör en övergripande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett bra planeringsunderlag för bland annat klimatanpassningsåtgärder för kommunerna.

Berörda fastighetsägare och myndigheter har informerats och gett tillstånd till fältundersökningarna. Kontakt med berörda kommuner och Länsstyrelsen Västra Götalands län fortgår under hela utredningen.

Fakta:
Statens geotekniska institut kartlägger skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag, för dagens och ett förändrat klimat. Skredriskkarteringarna utgör ett planeringsunderlag för kommunernas arbete med klimatanpassning och ett hållbart byggande. 

Kontakt: Karin Odén, uppdragsledare för Stabilitetsutredning Säveån, tel: 031-7786561, e-post: karin.oden@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.