2021-10-15 09:54Pressmeddelande

21 miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv.

Ale kommun får ett bidrag om knappt 21 miljoner för den södra delen av Älvängens västra industriområde.

- För SGI är det mycket angeläget att minska risken för skred i Älvängens västra industriområde. Här finns föroreningar i marken, som vid ett skred skulle förorena Göta älv. Älven är råvattentäkt för Göteborg, Kungälv och Ale, säger Per Bolin, chef vid sekretariatet för Göta älv. 

Skredsäkring i Lilla Edet Lilla Edets kommun får ett sammanlagt bidrag om 6,84 miljoner kronor för att projektera åtgärder i tre områden: ett bidrag om 2,4 miljoner för Intagan, ett bidrag om 2,25 miljoner kronor för Sörängen södra delen, samt slutligen ett bidrag om 2,19 miljoner för ett område vid Gårdaån (Tingberg).

–Nästa år bör åtgärderna kunna påbörjas i dessa områden, säger Per Bolin.

De statliga bidragen beviljas av SGI efter yttrande från Delegationen för Göta älv. Regeringen gav uppdrag Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2021 och 2022 finns 175 miljoner kronor per år tillgängliga för utdelning i statliga bidrag.

I delegationen ingår representanter för kommunerna i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI).

För mera information:
Sekretariatschef Per Bolin, SGI tel 031-749 65 95                       


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framförallt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.