2023-11-07 10:26Nyheter

Ytterligare 2,6 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

Utredningar som gjorts i Lilla Edet visar att det finns risk för ras och skred i området Ellbo – och att det behöver stabilitetshöjande åtgärder. Nu får kommunen bidrag för att påbörja arbetet.

Lilla Edets kommun får bidraget för att kunna påbörja planering och förberedelser, så kallad projektering, innan det går att börja med de skredsäkrande åtgärderna. Möjliga tekniska lösningar kan bli avschaktning och en tryckbank.

Projekteringen beräknas vara klar före sommaren 2025.

Under 2023 har Lilla Edets kommun tidigare fått bidrag på cirka 7,2 miljoner kronor för arbete i två andra områden.

Bakgrund:
Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs älven. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv som bland annat tar fram kunskap om områden längs älven, planerar arbetet med skredsäkring och bedömer vilka skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. Läs mer om skredsäkring längs Göta älv https://www.sgi.se/gotaalv

Kontaktperson:
Per Bolin, Statens geotekniska institut, chef sekretariatet för Göta älv. Tel: 070-9730145. Mejl: per.bolin@sgi.se 

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya