2022-11-24 12:40Nyheter

Webbinarium: Kustdataportal ger ökad förståelse för våra föränderliga kuster

SGI/Dominika NordhSGI/Dominika Nordh

Vågor, strömmar, vindar och varierande vattenstånd gör havskuster till miljöer som är i ständig förändring, särskilt i södra Sverige. För att bättre förstå kusternas dynamik har myndigheter och universitet genomfört flera studier inom samverkansforumet Regional kustsamverkan Skåne/Halland, vilket har resulterat i nya data som hjälper oss förstå kusterna bättre. Informationen har hittills legat spridd på olika platser, och det har varit svårt för en användare att få överblick. SGI lanserar därför Kustdataportalen som är en samlad ingång för kustdata i södra Sverige. Den 14 december arrangerar vi ett gratis användarwebbinarium där alla som vill är välkomna.

Via Kustdataportalen får användaren en överblick över relevant data som kan stödja vid planering i kustzonen. Användaren kan se generella trender och mönster direkt i portalen, och för den som vill dyka djupare finns möjlighet att ladda ner data för vidare analys. Sebastian Bokhari Irminger har drivit arbetet med Kustdataportalen på SGI.

Vad ska man använda Kustdataportalen till?

- Den kan användas som ett stöd i att bättre förstå de processer och faktor som påverkar kustens utveckling på en specifik plats. Med en bättre förståelse är det lättare att välja handlingsvägar som funkar bra både i dagens och framtidens klimat.

Vilka ska använda den?

- Den riktar sig främst till expertanvändare inom kommunen, konsulter, akademin, länsstyrelsen och nationella myndigheter, men vi har ansträngt oss för att bygga upp portalen på ett sätt så det räcker med grundläggande vana av kustmorfologiska frågor för att kunna ha nytta av den.

Vad är det mest spännande med portalen?

- Att vi får en mycket tydligare bild av våra kusters dynamik och vilka regionala trender som finns. Vi kan följa skillnader år för år, säsong för säsong och ibland till och med väderhändelser för väderhändelse.

Är det något som gör den särskilt aktuell just nu?

- Den ökade förståelse som portalen möjliggör förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar klimatanpassning av kustzonen, ett mycket aktuellt tema. God förståelse hjälper samhället att gå från ord till handling, säger Sebastian Bokhari Irminger.

Anmälan till användarwebbinarium

Användarwebbinariet sker över zoom den 14 december klockan 10.00-12.00.

Länk till anmälan hittar du här.

På webbinariet kommer vi visa de kustdata du kan nå via portalen, samt exempel på hur du kan använda dem som stöd i ditt arbete.

Kontakt

Sebastian Bokhari Irminger, kustingenjör vid Statens geotekniska institut, sebastian.bokhari-irminger@sgi.se 

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.