2021-10-13 09:29Nyheter

Vattennivåerna ändras – bygg klokt!

Bilden visar två teckande barn som bygger sandslottFoto: SGI

Att häftiga regn kan ge översvämning längs vattendrag och på lågt belägna platser vet vi. Att stormar kan ge översvämning och erosion längs kusten vet vi också. Vi vet även att havsnivån sakta stiger. När förutsättningarna förändras behöver vi fundera över hur vi använder vår mark och planerar våra samhällen för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer.

Med denna film vänder vi oss till beslutsfattare och allmänheten med budskapet om att bygga klokt utifrån att vattennivåerna är föränderliga.

Länk till filmen

Stödjer global hållbarhet

Genom att bygga klokt kan vi stödja det globala hållbarhetsmålet 11 "Hållbara städer och samhällen" samt hållbarhetsmålet 13 "Bekämpa klimatförändringarna".   Mål 11 handlar om att städer och bosättningar är till för alla och att dom ska vara säkra, motståndskraftiga och hållbara.  Mål 13 handlar om att vi inte bara måste begränsa våra utsläpp av växthusgaser utan även hantera effekterna av klimatförändringen och anpassa samhället.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.