2021-04-08 14:53Nyheter

Världsunika modellförsök har ökat kunskapen om torv

Bilden visar ett tryckprov av torvFoto; SGI/Torbjörn Thuresson

Statens geotekniska institut har genomfört modellförsök på torv där syftet varit att undersöka hur torven beter sig när den utsätts för belastning. Något som är viktigt att veta när man konstruerar väg- och järnvägsbankar på torvmark. Modellförsöken har rönt stor uppmärksamhet bland geotekniker och forskare världen över, då liknande försök aldrig genomförts tidigare. Resultaten har nu publicerats i en slutrapport.

Försöken har genomförts genom att i laboratoriet belasta meterstora torvprover. Därefter har vi kunnat studera de deformationer och brottmönster som skapats i torven. Resultaten av modellförsöken har stärkt observationer som tidigare gjorts i fält av järnvägs- och vägbankars deformationer på torvmark. I forskningsprojektet har det också utvecklats en ny metod för provtagning av stora torvprover i fält.

Projektet har genomförts i samarbete med torvforskare i Holland och Irland,  matematikinstitutionen på Lunds tekniska högskola och inom ramen för Trafikverkets forskningsprogram BIG.

Läs rapporten

På vår Youtubekanal hittar du en film från torvförsöken, klicka här för att se den

För mer information:
Geotekniker Bo Vesterberg, 013-20 18 23.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.