2021-03-25 09:05Nyheter

Vågdataportal ska ge forskare och experter viktig information

BIlden visar en strandFoto: SGI/Torbjörn Thuresson

Statens geotekniska institut, SGI, lanserar en ny karttjänst för visning och hämtning av vågdata längs hela den svenska sydkusten.

Lunds tekniska högskola har under 2020 skapat en datormodell som beräknar vågförhållanden längs hela Sveriges sydkust. Den beräknade vågdatan har använts i ett forskningsprojekt som studerade hur mycket sediment vågor kan transportera längs olika delar av kusten. Detta är värdefull kunskap inom kustzonsplanering, men det finns också fler tillämpningsområden för vågdatan.

Med tillgång till vågdata längs hela Sveriges sydkust blir det lättare för experter och forskare att exempelvis förstå:

- om erosion huvudsakligen drivs av kraftfulla men kortvariga vågförhållanden vid storm, eller lugnare men mer långvariga vågförhållanden vid lugnväder

- var höga vattenstånd och höga vågor normalt inträffar samtidigt, och var de inte gör det

- vilka delar av kusten som utsätts för mycket, respektive lite vågenergi

- fördelningen av vågenergi över årets månader

Lättare designa
Med bättre förståelse om vågförhållanden är det lättare att designa skyddsåtgärder som är anpassade till varje plats unika förutsättningar. Det blir lättare att förutse positiva och negativa effekter och det blir lättare att nyttja mer naturbaserade lösningar som gynnar natur och rekreation. Bättre kunskap om vågförhållanden ger oss helt enkelt bättre förutsättningar att utforma hållbara lösningar som uppnå flera nyttor samtidigt.

–Vi hoppas att vågportalen blir en katalysator för forskning och kunskapsuppbyggnad när mer data blir lättillgänglig för analys, säger Sebastian Bokhari Irminger vid SGI. Vi hoppas också att forskningens resultat på det här sättet får en snabbare och bredare spridning hos samhällets olika aktörer.

Digital utbildning
För att påskynda kunskapsspridningen arrangerade SGI även en digital utbildning kring den nya vågportalens innehåll och användning den 28 april.

Du hittar en inspelning av utbildningen här

Bakgrunden till karttjänsten, som ska publiceras på SGI:s hemsida, är ett samarbetsprojekt mellan SGU, SGI och Lunds tekniska högskola, finansierat med medel från SMHI och Trafikverket, där SGU har studerat sedimentdynamiken längs Sydsveriges kust. Till stöd i detta har LTH upprättat en numerisk vågmodell som har beräknat vågförhållandena i hela södra Östersjön, Öresund och Kattegatt för perioden 1979-2019.
(Texten uppdaterad den 29/4)

Mera information: Sebastian Bokhari Irminger tel 040-35 67 71
Vågdataportalen
SGI:s karttjänst


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.