2023-11-27 13:31Nyheter

Svara på vår enkät om arbetet med förorenade sediment

Dator

SGI arbetar fortlöpande med att undersöka hur arbetet inom efterbehandlingsområdet fungerar idag och vad som kan förbättras för att det ska bli mer effektivt. Just nu genomför vi en enkät om förorenade sediment.

Enkäten riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med förorenade områden, till exempel genom tillsyn, som ägare av en förorenad fastighet, som utredare av förorenade områden, huvudman eller som entreprenör inom sanering.

Vi har tidigare genomfört flera olika enkätundersökningar med olika fokusområden. Årets enkät fokuserar på förorenade sediment och har tagits fram i samverkan mellan SGI, SGU (Sveriges geologiska undersökning), HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Enkäten innehåller frågor med svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer. Vi ser gärna att du skriver egna kommentarer eftersom de är värdefulla för utvärderingen och i vårt fortsatta arbete. Enkäten tar 10–15 minuter att besvara. Sista svarsdag är 15 december. 

Länk till enkäten

Klicka här för att komma till enkäten.

Tack för att du tar dig tid att svara och tipsa gärna dina kollegor!


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.