2023-04-04 08:50Nyheter

Studie visar hur PFAS binds i olika jordar

BrandövningBrandskum som använts vid övning har gjort att PFAS spridits till mark. Foto: Pixabay

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens geotekniska institut har undersökt hur sex ämnen av PFAS binds till olika typer av svenska jordar och vad i marken som styr inbindningen. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Chemosphere.

– Rent generellt kan man säga att en ”riskjord” för spridning av PFAS är en sandig jordmed lågt innehåll av organiskt kol och ett högt pH. Det betyder att de förhållanden som normalt råder i grundvattenzonen är speciellt ogynnsamma för fastläggning av PFAS, säger Dan Berggren Kleja, forskare i miljökemi vid Statens geotekniska institut, SGI.

PFAS (polyfluorerade alkylsubstanser) har de senaste åren uppmärksammats för att de kan vara skadliga för både miljö och människa. Alla PFAS-ämnen är extremt svårnedbrytbara och stannar kvar i miljön. De är lösliga och sprids lätt i stora mängder från ett förorenat område och vidare till grund- och ytvatten. Till mark har PFAS spridits bland annat genom brandskum vid brandövningsplatser.

Att öka kunskapen om PFAS är viktigt för att kunna göra bättre riskbedömningar och för att öka kunskapen om i vilken utsträckning PFAS binds i mark.

Studien visade att lösligheten av PFAS ökade när pH ökade. Detta pH-beroende blev starkare ju längre kolkedja som de olika PFAS-ämnena hade. Forskarna fann dock inga starka samband mellan olika jordegenskaper, som exempelvis organisk kolhalt, och bindningsstyrkan.

– När man behöver ta fram platsspecifika riskbedömningar för PFAS bör man därför så långt det är möjligt bestämma lösligheten för den aktuella platsen, exempelvis med laktester, för att få reda på i vilken PFAS sprids till omgivningen, säger Dan Berggren Kleja.

Resultatet av studien kommer att användas som underlag i det regeringsuppdrag SGI har att ta fram generella riktvärden för PFAS.

Studien:
Hugo Campos-Pereira, Dan B. Kleja, Lutz Ahrens, Anja Enell, Johannes Kikuchi, Michael Pettersson, Jon Petter Gustafsson, Effect of pH, surface charge and soil properties on the solid–solution partitioning of perfluoroalkyl substances (PFASs) in a wide range of temperate soils, Chemosphere, Volume 321, 2023,

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138133

Kontakt:
Dan Berggren Kleja, forskare i miljökemi, 08-57845503, dan.berggren.kleja@sgi.se Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya