2021-11-19 14:05Nyheter

Stort behov av vägledningar för undersökning av berg

Bilden visar bilen i en tunnelFoto: Scandinav/Anne Dillner

För att kunna bygga tunnlar eller andra konstruktioner i berg behöver man noggrant undersöka och bestämma bergets tekniska egenskaper. SGI har tagit fram en ny rapport som tydliggör behoven av nya svenska metodbeskrivningar för många av de metoder som kan användas. I många fall kan man utgå från redan befintlig praxis.

För att kunna bygga tunnlar eller andra konstruktioner i berg behöver man noggrant undersöka och bestämma bergets tekniska egenskaper. SGI har tagit fram en ny rapport som tydliggör behoven av nya svenska metodbeskrivningar för många av de metoder som kan användas. I många fall kan man utgå från redan befintlig praxis.

- Att förstå berggrunden och dess egenskaper är nödvändigt för att kunna bedöma vilka osäkerheter och risker som kan finnas i olika slags infrastrukturprojekt, under projektering, byggande och drift, säger Johan Berglund, ingenjörsgeolog vid SGI. 

God kunskap om bergets kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper behövs också för att kunna bedöma eventuell påverkan på anläggningar och konstruktioner från ett föränderligt klimat. Inte minst behövs en bättre kunskap om bergets vattenförande strukturer.

Rapporten är tänkt att ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram metodbeskrivningar och vägledningar åt bergbyggnadsbranschen.

Rapporten utgår bland annat från en enkätstudie som publicerades 2020 med stöd av stiftelsen Bergteknisk Forskning och sammanställer och analyserar hur samhället kan dra nytta av metodbeskrivningar som använts av Svensk Kärnbränslehantering AB vid undersökningar av förvaringsplatser för kärnbränsleavfall.

Läs hela rapporten i Diva.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.