2023-10-05 09:23Nyheter

Stabilitetshöjande åtgärder klara i Älvängen

Göta älvLängs Göta älv är risken för skred stor. SGI arbetar tillsammans med kommuner och myndigheter längs älven för att minska risken. Foto: Mikael Svensson/Johnérs

En ny tryckbank under vattenytan i Älvängens industriområde ska minska risken för ett storskaligt skred i Ale kommun. Åtgärderna är en del av SGI:s arbete med skredsäkring längs Göta älv. 

– Med hjälp av sin mothållande tyngd ger den 900 meter långa tryckbanken ökad stabilitet och motverkar skred, säger Per Bolin, vid sekretariatet för Göta älv, Statens geotekniska institut.Per Bolin

Förutom tryckbanken har mark schaktats av i anslutning till Göta älv och Grönån. Man har också passat på att lägga naturanpassade erosionsskydd på vissa ställen. Det gör att goda miljöer kan växa fram för groddjur och insekter samt fisk- och fågelliv.

Arbetet med tryckbanken blev klart sommaren 2022, och under våren 2023 har en del mindre arbeten slutförts. Ale kommun arbetar vidare med frågan om möjlig sanering, då marken i Älvängens industriområde till stora delar är förorenad.

De stabilitetshöjande åtgärderna har finansierats av Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv. I Delegationen för Göta älv arbetar kommuner, myndigheter och SGI tillsammans för att minska risken för ras och skred.

Läs mer om arbetet med skredsäkring längs Göta älv

Kontakt:
Per Bolin, chef för sekretariatet för Göta älv, Statens geotekniska institut, SGI. Tel: 031-7496595, per.bolin@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya