2023-06-01 10:59Nyheter

Skredrisker längs Viskan kartläggs

Skredrisken längs Viskan ska kartläggasSkredrisken längs Viskan ska kartläggas från Kinna ner till mynningen i havet i Klosterfjorden.

Risken för skred längs Viskan ska kartläggas. Statens geotekniska institut, SGI, utreder nu markstabiliteten längs med Viskan inom Marks kommun som en del av en skredriskkartering.

Syftet med SGI:s kartläggning är att ta fram en skredriskkarta över Viskan. Den pågående klimatförändringen förväntas ge upphov till mer nederbörd och större flöden i vattendrag, vilket kan öka risken för skred.
–Vi undersöker nu stabiliteten längs med Viskan för att kartlägga hur skredrisken kan komma att förändras med hänsyn till ett förändrat klimat, säger Tobias Thorén, geotekniker vid SGI och ansvarig för stabilitetsutredningen längs Viskan.
Stabilitetsutredningen, som pågår nu, är en viktig del av en skredriskkartering. En skredriskkartering är en översiktlig kartläggning av skredrisken i ett område. Resultaten från skredriskkarteringen kommer när den är klar att publiceras i en rapport och presenteras i en kartvisningstjänst på webben.

Skredriskkarteringar

Sedan 2012 genomför SGI skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige, finansierat med klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens effekter på skredrisken. Karteringen är ett bra underlag för översiktsplanering för kommuner och länsstyrelser. För närvarande pågår utredningar längs Viskan.

Undersökningsområdet sträcker sig från Kinna ner till mynningen i havet i Kloster-fjorden. De delar av sträckan som planeras för skredriskkarteringen är indelade i område A (inom Varbergs kommun) samt område C (inom Marks kommun). Sträckan omfattar ca 17 km i område A och ca 30 km i område C där även del av Häggån ingår. Karteringen inleds i område C för att därefter fortsätta i område A.
För arbetena med geotekniska undersökningar och utredning av markstabiliteten anlitar SGI en konsultfirma, Norconsult AB.

Borrbandvagn som används vid geotekniska fältundersökningar.

Exempel på en borrbandvagn som används vid geotekniska fältundersökningar.

Vilka vattendrag som prioriteras för skredriskkartering beskrivs i SGI:s publikation 47 ”Skredrisker i ett förändrat klimat. Prioritering för kartering”

Läs mer om arbetet med skredriskkartering

För mer information kontakta:

Tobias Thorén, geotekniker, SGI,  031-778 65 63,  tobias.thoren@sgi.se
Leyla Nik, geotekniker, SGI,  08-578 455 15, leyla.nik@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.