2022-05-06 08:20Nyheter

Skred i Norge

Ett skred har gått i norska Malvik utanför Trondheim. Jordmassor har skredat ut över E6:an i anslutning till en tunnel. Boende i området fick först evakueras men kunde  snart återvända till sina hem. En person skadades lindrigt. I Malvik förekommer det kvicklera, vilket kan öka risken för skred. 

Du kan läsa mer om skredet i Norge på Malviks kommuns hemsida.

I Sverige arbetar vi på SGI och andra myndigheter systematiskt med att kartlägga områden med risk för ras och skred i Sverige, för att på så vis få kännedom om var vi har problemområden.

Som exempel:
• vi utför skredriskkarteringar längs Sveriges älvar och vattendrag
• vi stöttar MSB med geoteknisk expertkunskap i samband med översiktlig kartering av stabilitet för befintlig bebyggelse.
• vi har på uppdrag av regeringen inrättat en delegation för Göta älv för att finansiera stabilitetsförbättrande åtgärder längs älven.
• genom vår planenhet stöttar SGI landets alla länsstyrelser och kommuner med geotekniskt expertstöd i planprocessen, för att undvika att ny bebyggelse placeras på mark som ur ett geotekniskt perspektiv är olämplig.

Lär dig mer om skred

Läs i vår Skolbok och lär dig mer om varför skred inträffar. 

SGI har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket tagit fram en vägledning för kartläggning av kvicklera. I vägledningen beskrivs vad kvicklera är och en viktig aspekt - kvicklera i sig orsakar inte skred.

Läs mer om skredriskkarteringar.

Läs mer om Delegationen för Göta älv.

Ta del av MSB:s stabilitetskartering finkorniga jordarter.

Undrar du över ditt bostadsområde?

Är du osäker hur det ser ut med markstabilitet i just det område som du bor i ska du i första hand vända dig till din hemkommun för uppgifter om just din bostad eller bostadsområde. Du kan också ta del av SGI:s kartvisningstjänst om ras, skred och erosion, som är kartunderlag som används i kommunalt och regionalt planeringsarbete.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.