2023-03-27 06:21Nyheter

SGI:s klimatanpassningsarbete 2022

SGI testar olika typer av naturanpassade erosionsskydd. Foto: Anette Björlin, SGI. SGI testar olika typer av naturanpassade erosionsskydd. Foto: Anette Björlin, SGI.

SGI har summerat sitt arbete med klimatanpassning under året. Ras, jordskred och erosion står i fokus för arbetet och flera åtgärder har genomförts, exempelvis en kartläggning av riskerna för skred längs Ångermanälven och en analys som visar att omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av ett förändrat klimat.

Klimatanpassning innebär att man rustar samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Som myndighet arbetar SGI på flera sätt med att bidra till Sveriges klimatanpassningsarbete.

– Vårt klimatanpassningsarbete under 2022 har haft ett stort fokus på frågorHannaSofie Pedersen, chef avdelning Klimatanpassning. om ras, jordskred och erosion. I ett förändrat klimat med stigande hav, ökade flöden och mer intensiva skyfall är detta viktiga frågor för samhället. Gör man inget kan konsekvenserna bli stora ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, säger HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid Statens geotekniska institut, SGI.

Under 2022 har SGI:s klimatanpassningsarbete bland annat handlat om att minska riskerna för ras och jordskred i ett flertal orter längs Göta älv. Bland annat har åtgärder gjorts i ett kraftigt förorenat industriområde, vilket innebär att området inte längre har hög risk för skred.

SGI har också fortsatt sitt arbete med naturanpassade erosionsskydd. För att öka kunskapen om hur naturanpassade skydd kan förhindra erosion testar SGI sedan flera år tillbaka olika typer av lösningar. Under 2022 anlades ett nytt naturanpassat erosionsskydd i Skåne. Vid de skydd som tidigare har anlagts har man under året sett att växtligheten bakom vågdämpande konstruktioner börjar återhämta sig och att erosionen vid strandbrinken har minskat, även om det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av detta.

Arbetet med klimatanpassning följs upp varje år och rapporteras till SMHI och Klimat- och näringslivsdepartementet. Under 2022 har SGI bland annat gjort följande klimatanpassningsarbete:

  • Tagit fram en fördjupad analys av framtida skadekostnader för ras och skred. Den visar att antalet ras och skred per år beräknas bli sex gånger fler från idag till år 2100, om inga åtgärder vidtas. Kostnaderna förväntas bli tio gånger högre.
  • Slutfört en skredriskkartering längs Ångermanälven. Den visar att riskerna för skred i centrala Sollefteå är mindre än befarat, men att några områden med hög risk behöver utredas vidare.
  • Publicerat en omfattande kartläggning av roller och ansvar för ras- och skredfrågor i samverkan med ett stort antal samhällsaktörer.
  • Förmedlat statsbidrag till kommunerna längs Göta älvdalen för ras- och skredsäkring. Det tar tid för kommunerna att exempelvis gå från utredning till ansökan om bidrag, men baserat på 2022 års beviljade projekt förväntas mer omfattande åtgärder under 2023.
  • Skapat hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivåer och stranderosion i kustområdena. Detta har gjorts inom nätverket Regional kustsamverkan (RKS) Skåne/Halland.  
  • Samverkat med andra för att kunna genomföra vårt uppdrag. Bland annat ingår SGI i Boverkets beredningsgrupp för klimatanpassning av den byggda miljön. Där har man bland annat tagit fram en kurs om hantering av osäkerhet i klimatunderlag, riktad mot specialister.

Kontakt: 
HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid SGI,
031-778 65 64, hannasofie.pedersen@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya