2022-12-20 07:44Nyheter

SGI:s insatser för klimatanpassning bedöms effektiva

Riksrevisionen har granskat om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva. Statens geotekniska institut, SGI, är en av de granskade myndigheterna.

Granskningen har gjorts för att säkerställa att de statliga insatserna för att stötta kommuner i deras klimatanpassningsarbete är tillräckliga. Även regeringens styrning och uppföljning inom området har granskats.

Resultatet visar att en stor del av de statliga insatserna för klimatanpassning bidrar till att kommunerna kan arbeta effektivt med klimatanpassning. Expertmyndigheternas arbete, där SGI ingår, har skapat en god grund för klimatanpassning av den byggda miljön.

– Riksrevisionens granskning lyfter på ett bra sätt vikten av att staten samverkar och drar åt samma håll i stödet till kommunernas arbete med klimatanpassning. I rapporten uppmärksammas hur SGI tillsammans med flera andra myndigheter bidrar till att minska riskerna för ras, skred, erosion och översvämning i ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, generaldirektör på Statens geotekniska institut, SGI.

Riksrevisionens bedömning är att expertmyndigheternas arbete med planeringsunderlag, vägledningar och förmedling av statsbidrag sammantaget kommit långt och utgör ett bra stöd för kommunernas klimatanpassningsarbete. Alla expertmyndigheter bedöms arbeta aktivt för att identifiera vilka behov kommuner och länsstyrelser har.

Riksrevisionen ser det som positivt att det statsbidrag som SGI delar ut för skredsäkring vid Göta älv har ett transparent förfarande där det är tydligt vilka åtgärder som beviljas bidrag. Men det finns även utvecklingsbehov. Kommunerna behöver till exempel få bättre förutsättningar att fullt ut nyttja möjligheten till bidrag. Riksrevisionen uppmärksammar också att många kommuner, och även vissa länsstyrelser, har ett fortsatt stort behov av geoteknisk kompetens och stöd i den fysiska planeringen.

– Riksrevisionen uppmärksammar att det pågår mycket arbete hos oss på expertmyndigheterna – i stor utsträckning arbetar vi också tillsammans med frågorna. Rapporten ger kloka förslag på hur vi kan bli ännu bättre, men visar också, glädjande nog, att vi är på väg åt rätt håll, säger HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning.


Kontaktpersoner:

HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning. Telefon: 031-77 86 564.
E-post: hannasofie.pedersen@sgi.se

Per Bolin, chef sekretariatet för Göta älv. Telefon: 031- 74 96 595.
E-post: per.bolin@sgi.se 

 

Riksrevisionens rapport:

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/statens-insatser-for-klimatanpassning-av-den-byggda-miljon.html


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya