2022-02-28 15:21Nyheter

SGI:s gd: Vi måste bygga ett klimatanpassat samhälle nu

Vatten, vågor, hav, klippor.Klimatförändringarna innebär stora utmaningar både globalt och i Sverige.

På måndagen presenterade FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” om klimatförändringens konsekvenser. SGI:s generaldirektör, Johan Anderberg, säger i en kommentar: – Budskapet är tydligt från en överväldigande majoritet av forskare över hela världen: Vi måste agera nu för att begränsa klimatförändringen.

– Klimatförändringen innebär stora utmaningar globalt, men också här i Sverige. Klimatförändringen pågår och vi ser redan många av de effekter som påverkar samhället och som vi inte fullt ut är anpassade för, som exempelvis kraftiga regnoväder, översvämningar och havsnivåhöjningar, värmeböljor och stormar.

Behovet av förebyggande åtgärder, både på lång och kort sikt, är utan tvekan stort. För att minska de risker som följer med ett förändrat klimat, behövs ett aktivt arbete med att ställa om samhället. Statens geotekniska institut, SGI, är en av alla de aktörer som därför gemensamt kraftsamlar för att minska samhällets sårbarhet.

–SGI arbetar sedan flera år med anpassning av samhället till klimatförändringen för att minska riskerna för naturolyckor. Det sker bland annat genom att kartlägga särskilda riskområden för ras, skred och erosion i Sverige, säger Anderberg.

–Vi stödjer kommuner och länsstyrelser med planeringsunderlag och tar fram och förmedlar ny kunskap för att undvika klimatförändringens negativa effekter. Vi bedriver forskningsprojekt om hur vi kan planera våra samhällen med hänsyn till ett förändrat klimat. Det leder till bättre beslutsunderlag för att bedöma risker och kostnader som följer av samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Vi bidrar även konkret till att åtgärda ras- och skredrisker längs med Göta älv, ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Vi utvecklar dessutom bland annat naturbaserade skydd mot erosion på platser som är särskilt utsatta.

– Att anpassa samhället till ett förändrat klimat är ett gemensamt ansvar som sträcker sig över såväl geografiska som organisatoriska gränser. Tillsammans med flera andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer bidrar SGI till att Sverige ska gå före i klimatomställningen. Det går att förebygga de negativa effekter som ett förändrat klimat för med sig om vi hjälps åt.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.