2024-03-22 11:59Nyheter

SGI utvecklar metod för att tvätta PFAS-förorenad jord

Jordtvätten som ska rena PFAS-förorenad jordJordtvätten som ska rena PFAS-förorenad jord

PFAS är en samling giftiga kemikalier som finns i marken på många platser. I ett forskningsprojekt utvecklar Statens geotekniska institut en metod för att tvätta PFAS-förorenad jord. Se vår film om den nya metoden. 

 

En informationsfilm om den nya metod SGI testar som ska rena PFAS-förorenad jord. Filmen innehåller förklarande grafik. 

 

Om projektet

SGI har ett regeringsuppdrag om forskning och kunskapsspridning kring PFAS. Inom det arbetet driver vi ett forskningsprojekt där vi har målsättningen att utveckla en metod för att tvätta PFAS-förorenad jord. Utvecklingen av jordtvättsprocessen består av tre delar; tvätt av förorenad jord, rening av det tvättvatten som uppstår samt slutligen behandling av den restprodukt som erhålls.

Under förra året utvecklades och testades utrustning som kombinerar traditionell jordtvätt med att tillföra luft. Nu arbetar vi med att optimera processen för tvätt av olika jordtyper. Vi tillsätter även olika tensider för att försöka öka frigörelsen av PFAS från jord till tvättvattnet. I projektet samarbetar SGI med Envytech AB.

Kontakt

Malin Montelius, miljöingenjör vid Statens geotekniska institut, SGI.
Telefon: +46 13 201834, mail:  malin.montelius@sgi.se

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.