2023-03-28 06:35Nyheter

SGI ska undersöka förekomsten av 1,4-dioxan

Vatten

1,4-dioxan är en förorening med idag okänd förekomst i Sverige. SGI ska genomföra en undersökning av 1,4-dioxan i grund- och ytvatten. Resultaten ska användas till att bedöma om ämnet är en förorening som behöver uppmärksammas mer i arbetet med förorenade områden i Sverige.

Internationellt har 1,4-dioxan uppmärksammats som en förorening av ökande betydelse (engelska: contaminant of emerging concern). Ämnet är klassat som ”troligen cancerogent för människor” och kan dessutom ge upphov till lever- och njurskador. Det har också hög löslighet i vatten och är beständigt. Dessa egenskaper gör att 1,4-dioxan framför allt kan upptäckas i vatten. Ämnet har potential att spridas långt från föroreningskällan i grundvatten. Människor bedöms kunna exponeras för 1,4-dioxan främst genom dricksvattnet.

Undersökningar i USA och Belgien har visat att 1,4-dioxan förekommer i grundvatten på platser förorenade med klorerade lösningsmedel. Inte mycket är känt om ämnets förekomst i Sverige. En screeningundersökning i grundvatten har visat att ämnet förekommer. Undersökningen var begränsad och inte riktad mot förorenande verksamheter. 1,4-dioxan har använts som stabilisator i klorerade lösningsmedel så som trikloreten (TCE) och 1,1,1-trikloretan (TCA). TCA förbjöds i Sverige 1995 och sedan dess har 1,4-dioxan främst använts som syntesråvara eller råvara vid läkemedelstillverkning

Statens geotekniska institut ska genomföra en riktad översiktlig undersökning av 1,4-dioxan vid cirka tio platser där förorening med klorerade lösningsmedel sedan tidigare konstaterats. Undersökningarna omfattar provtagning av grund- och ytvatten. Urvalet av platser kommer att utföras i samarbete med länsstyrelser och SGU. Projektet ska ge underlag till att bedöma om 1,4-dioxan är en förorening som behöver uppmärksammas mer i arbetet med förorenade områden. För genomförandet av undersökningarna kommer extern part upphandlas.

Har du erfarenhet från tidigare genomförda projekt där provtagning av 1,4-dioxan ingått och där ämnet påvisats i grund- eller ytvatten i Sverige är detta av stort intresse för projektet. Kontakta oss gärna med tips om sådana studier.

Projektet ska pågå under 2023 och 2024 och finansieras med 1,9 miljoner av Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner

Carolina Ersson, Miljöingenjör, Statens geotekniska institut. Telefon: 0709-73 01 88,   carolina.ersson@sgi.se 

Matilda Johansson, Miljöingenjör, Statens geotekniska institut. Telefon: 0709-73 01 81, matilda.johansson@sgi.se 

 

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.