2023-10-06 15:00Nyheter

SGI samverkar med Japan kring stabilisering av jord

Johan Anderberg, gd SGI, förnyar avtalet, tillsammans med Dr. Hidenori Takahashi, PARI.Johan Anderberg, gd SGI, förnyar avtalet, tillsammans med Dr. Hidenori Takahashi, PARI.

SGI har förnyat ett samarbetsavtal med japanska Port and Airport Research Institute (PARI), vilket ger möjlighet för SGI att ytterligare utveckla kompetensen inom stabilisering av jord.

PARI besökte SGI den 3–5 oktober, i samband med besöket förnyades samarbetsavtalet.
–Vårt samarbete har pågått i drygt 25 år och det fortsätter nu ytterligare en fem-årsperiod. Vi är väldigt positiva till att ha ett fortsatt utbyte mellan våra institut då det ger möjlighet till forsknings- och erfarenhetsutbyte inom ett viktigt område – stabilisering av jord, säger Yvonne Rogbeck, som ansvarar för det internationella samarbetet på SGI.     

Årets besök hade fokus på hållbarhetsfrågor och livscykelperspektiv. I Japan finns ett stort intresse av att hitta metoder för att minska koldioxidutsläpp från grundläggning, men även för att fixera koldioxid i marken med hjälp av stabilisering. Japanerna presenterade pågående projekt kring detta.   Xingqiang Song, SGI, höll en kortkurs kring systemtänkande och livscykelanalyser (LCA).    

–Vi presenterade och utbytte erfarenheter även kring laboratoriemetoder, långtidsbeständighet och hur LCA och hur livscykelkostnadsanalyser kan integreras i geoteknisk design. På mötet deltog även Trafikverket och KTH. Det finns många intressanta forskningsfrågor som vi ser fram emot att ta tag i tillsammans med PARI, berättar Yvonne Rogbeck.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.