2021-03-02 14:00Nyheter

SGI: ny handlingsplan för att hantera klimatrisker i markbyggandet

Bild från Vallastaden. LinköpingFoto:SGI/Torbjörn Thuresson

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram en ny handlingsplan för hållbart markbyggande. Handlingsplanen visar hur SGI ska bidra till genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning inom sitt verksamhetsområde.

De åtgärder som SGI ska arbeta med är inriktade på att minska de risker som är förenade med ändrade markförhållanden och spridning av föroreningar i ett föränderligt klimat.

Handlingsplanen omfattar åtgärder för att bidra till att:

  • risker med ras och skred hanteras effektivt och hållbart.
  • stränder längs kust, sjöar och vattendrag används och förvaltas hållbart.
  • samhället planeras och byggs hållbart med hänsyn till ett förändrat klimat.
  • risker med förorenade områden hanteras med hänsyn till ett förändrat klimat

Större markrörelser och förorenade områden i bebyggd miljö utgör redan i dag en fara för människors liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet. Sannolikheten att stranderosion, skred och andra markrörelser och spridning av föroreningar ökar, som en följd av klimatförändringens effekter, är mycket stor.

Gäller 2021-2025
Handlingsplanen gäller 2021–2025, men blickar framåt till år 2030. Mål och åtgärder utgår från den klimat- och sårbarhetsanalys för SGI som genomfördes under 2020 och fokuserar på de mest allvarliga riskerna som kan uppstå på grund av klimateffekter och påföljande samhällskonsekvenser.

Handlingsplanen är framtagen utifrån SGI:s samhällsuppdrag att utveckla och förmedla kunskap om markbyggande och markanvändning för att minska riskerna med olika markrörelser och förorenade områden i ett föränderligt klimat. Handlingsplanen uppfyller också de krav som förordningen för myndigheters klimatanpassningsarbete ställer.

Mera information: Kerstin Konitzer tel 013-20 18 53
Läs mera och ta del av handlingsplanen

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.