2021-11-26 14:02Nyheter

SGI får medel för forskning inom klimatanpassning och sanering

Bok bilbiotekFoto Pixabay

SGI har fått medel från Formas till fyra forskningsprojekt. Formas beviljar medel för samtliga ansökningar som SGI lämnat in till utlysningen Klimatanpassning av byggd miljö. Dessutom beviljas en ansökan i Formas öppna utlysning.

SGI är huvudsökande i två av ansökningarna, och medsökande i de två andra.

- Det här känns helt fantastiskt! Samtliga ansökningar bygger på en bred samverkan mellan expertmyndigheter, akademi och behovsägare.  Jag tror att det positiva utfallet är ett kvitto på denna samverkan  i kombination med fokus på angelägen samhällsproblematik och en innovativ forskningsidé. Vi har blivit väldigt duktiga på att formulera den typen av projekt! säger forskningschef David Bendz.

Projektet Predicting climate impacts on groundwater and pore pressure levels for the built environment (PIGALL) får 7 995 000 kronor. PIGALL-projektet kommer att ta fram en metodik för att prognosticera framtida grundvattennivåer och portryck i ett förändrat klimat, samt påverkan på befintliga geokonstruktioner. SGI är huvudsökande och i projektgruppen ingår även Göteborgs universitet, SMHI och Sveriges geologiska undersökning.

SGI är också huvudsökande i Coastal Adaptation through flexible land-use (COALA) som får 7 987 460 kronor i medel från Formas och ska utforska flexibel planering och en succesivt ändrad markanvändning i områden med risk för översvämning som en möjlig strategi för att anpassa kustområden till stigande hav och erosion. I projektgruppen ingår även Kungliga tekniska högskolan, SMHI och Sveriges lantbruksuniversitet.

Societal impacts of sea level rise induced erosion in southern Sweden (SISLER) får 7 996 194 kronor. SGI är medsökande i projektet där Lunds universitet är huvudsökande. SISLER kommer att öka kunskapen om hur stigande havsnivåer påverkar erosion längs den sydsvenska kusten och tillsammans med slutanvändaren utforma den nya kunskapen så att den blir tillgänglig och relevant för slutanvändaren.

Slutligen får Riskhantering och markförbättring med skonsamma saneringsmetoder (GRO) 3 999 000 kronor. SGI är medsökande och Chalmers tekniska högskola är huvudsökande. GRO (Gentle remediation options) kommer att ta fram ny kunskap om hur man kan reducera risker,  återställa ekologiska markfunktioner och ekosystemtjänster i förorenade områden genom naturbaserade lösningar.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.