2021-06-21 13:05Nyheter

SGI bistår Haverikommissionen inför fältundersökningar vid M/S Estonia

Soluppgång över BödabuktenFoto: SGI/Torbjörn Thuresson

Under sommaren 2021 avser Statens haverikommission i Sverige och den estniska haverikommissionen att genomföra en förstudie på platsen där vraket M/S Estonia vilar. Förstudien ska undersöka bottenförhållandena och vara en förberedelse inför ytterligare undersökningar. För att kunna bedöma geologiska och geotekniska förutsättningarna för undersökningarna bistår SGI Haverikommissionen med sakkunskap.

SGI arbetar med att ta fram ett underlag till Statens haverikommission inför planeringen av kommande undersökningar. I det pågående arbetet går SGI igenom befintligt geologiskt och geotekniskt underlag från platsen.

SGI har i arbetet konstaterat att det i området föreligger flera utmaningar för att kunna genomföra geotekniska undersökningar. Det handlar om att det i området finns stor sannolikhet för skred och att de förstärkningsåtgärder som genomfördes i samband med övertäckningsarbetena kan försvåra de kommande undersökningarna. I en del områden kring fartyget kan jorden vara omrörd vilket  gör det svårt att finna för området representativa prover. Det finns även utmaningar i att kunna genomföra fält- och laboratorieundersökningar i de extremt lösa jordlagren och under rådande förhållande.

Inför kommande undersökningar rekommenderar SGI att kartlägga block under och omkring fartyget, fartygets kontakt med fastare jordlager, skador och  deformationer på fartyget,  fartygets läge och position samt bottenytans nivå runt fartyget.

Läs mer hos Statens haverikommission.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.