2024-02-12 07:20Nyheter

SGI: Behovet av verksamhetsnära forskning måste säkerställas

SGI har svarat på remissen om ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59). SGI anser inte att behovet av verksamhetsnära och verksamhetsstödjande forskning kan säkerställas i den modell som föreslås i utredningen.

Statens geotekniska institut ser i huvudsak positivt på de förslag som lämnas i utredningen och indelningen i tre nya myndigheter. Men SGI har synpunkter på utredningens förslag att fördela all statlig extern finansiering av forskning och innovation via de tre myndigheterna. Enligt SGI kan den föreslagna modellen inte säkerställa den typ av forskning som idag finansieras av myndigheter med andra huvuduppdrag än forskning. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de unika rollerna som forsknings- och innovationsfinansierande myndigheter har för att främja och nyttiggöra forskning.

–Statens geotekniska institut är en av många FoU-myndigheter som ser en stor samhällsnytta i att finansiera verksamhetsnära forskning. Det finns en risk att finansiering av sådan forskning kan komma att åsidosättas i den modell som föreslås i utredningen. Som expertmyndighet har vi insyn i kunskaps­behovet och utgör därför ett viktigt komplement till de stora forsknings­råden. Det verkar inte som om utredningen riktigt beaktat FoU-myndigheternas roll att främja och nyttiggöra forskning, säger David Bendz, forskningschef på SGI, säger David Bendz, forskningschef på SGI.

SGI påpekar också i remissvaret brister i konsekvensanalysen och efterfrågar alternativa lösningar där myndigheter behåller möjligheten att utlysa medel, men då genom en gemensam plattform.

Ta del av remissvaret i sin helhet
Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation - SOU 2023:59

Kontaktperson

David Bendz, forskningschef
david.bendz@sgi.se
040-356776


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson