2023-01-31 09:00Nyheter

Säkrare markanvändning och planering - uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

Bild av kartvisningstjänsten.Bild av kartvisningstjänsten.

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Underlagen ger en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering.  I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen om sina underlag och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i den webbaserade kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion. I kartvisningstjänsten finns även produktblad som beskriver underlagen. Vägledningen har i år kompletterats med fler exempel och råd för användaren.

Nya underlag i kartvisningstjänsten för att bedöma markstabilitet är en skredriskkarta för Ångermanälven, och kartor som visar var det kan finnas förutsättningar för förekomst av kvicklera i Sverige. Från Lantmäteriet lanseras en helt ny produkt som visar markens lutning (terränglutning). Den kan till exempel tillsamman med en geologisk karta användas för att identifiera branta områden där det kan inträffa bergras.

Andra nya kartunderlag som lagts till i tjänsten kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som visar hur sediment rör sig längs kusten i södra Sverige. De ger ett bra stöd för att bedöma erosion och möjliga åtgärder. Underlag om framtida havsnivåer från SMHI har uppdaterats utifrån de senaste klimatscenarierna och visar möjliga framtida medelvattenstånd.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig till regionala och kommunala planerare, miljö- och klimatsamordnare, miljöinspektörer, VA-planerare med flera. Andra användare kan vara länsstyrelser, centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Vägledningen är också ett stöd vid planering av skogliga åtgärder och infrastruktur.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

För mer information:
Karin Bergdahl, 031-749 65 81, karin.bergdahl@sgi.se
Anette Björlin, 08-578 455 01, anette.bjorlin@sgi.se

Ta del av vägledningen och kartvisningstjänstOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson