2022-04-26 14:15Nyheter

Säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatser - så ska olyckor med tunga anläggningsmaskiner undvikas

byggarbetsplats, anläggningsmaskin, byggarbetare, mark, byggnad, himmel.Foto: Skanska

Varje år sker olyckor inom byggverksamhet och byggbranschen ligger högt i skadestatistiken i jämförelse med andra näringsgrenar. Olämpligt utformade uppställningsplatser för tunga anläggningsmaskiner såsom pålkranar är en säkerhetsrisk. För att öka säkerheten har Statens geotekniska institut varit med och tagit fram skriften Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner.

Om tunga maskiner ställs på bristfälligt underlag kan det orsaka ras och leda till svåra olyckor och i värsta fall dödsfall. Den nya skriften riktar sig till alla aktörer som utformar, utför eller använder uppställningsplatser för tunga maskiner och ger rekommendationer för  hur arbetet med kravställande, projektering och kontroll bör gå till.

- Tidspress är vanligt förekommande inom byggbranschen. Det skapar stress och kan leda till att risken för olyckor ökar. Olycksrisken ökar också om ytliga fastare jordlager utnyttjas utan att vara ordentligt undersökta, säger Wilhelm Rankka, geotekniker på SGI och huvudförfattare till skriften.

- Vi vill minimera risken för olyckor med tunga maskiner och skapa en säker arbetsmiljö. I skriften beskrivs hur man kan arbeta med alltifrån upphandling till dimensionering av arbetsplattformen som maskinerna står på.

Under perioden 2012 till 2021 har det i genomsnitt förekommit närmare nio dödsolyckor per år inom näringsgrenen byggverksamhet enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Byggverksamhet ligger högt i skadestatistiken i jämförelse med andra näringsgrenar.

Olyckor där tunga maskiner välter leder ofta till omfattande materiella skador. En vältning kan bli en svår chock för maskinföraren och annan berörd personal. Det kan också leda till påverkan på miljön om till exempel hydraulolja läcker ut i naturen.

Skriften finns som pdf på SGI:s webb: Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner

För den som vill ha en tryckt version av boken finns den hos förlaget Svensk byggtjänst.

Framtagandet av skriften har finansierats av SGI, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, Trafikverket och Skanska. Bidrag lämnades också från de företag som medverkade i en referensgrupp för framtagandet.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.