2023-01-13 15:17Nyheter

Risk för skred och erosion vid höga flöden

Just nu förekommer vädervarningar för höga flöden i olika delar av landet. I perioder med mycket nederbörd, blötare marker, höga flöden och översvämningar ökar risken för ras, skred och erosion.

Nederbörden medför både höga flöden i vattendrag, översvämningar och höjda grundvattennivåer i jorden. Höga grundvattennivåer gör jorden tyngre och den får sämre hållfasthet vilket innebär att sannolikheten för skred eller ras ökar.

–De höga grundvattennivåerna kan dröja sig kvar även när de höga vattennivåerna i vattendraget sjunkit undan. Vattnet fungerar som en motvikt vilket innebär att det snabbt kan bli en försämrad stabilitet för slänterna. Risken för detta är högre när vattennivån sjunker snabbt, säger Karin Odén, geotekniker vid Statens geotekniska institut, SGI.

Höga flöden till följd av mycket nederbörd ger också upphov till ökad erosion av strandslänter. Jorden som ligger vid släntfoten agerar motvikt, vilket ökar risken för skred ju mer släntmassor som eroderar bort. Känsliga jordarter för ras, skred och erosion är lera, silt och sand.

–Vi råder kommuner i berörda områden med riklig nederbörd och höga flöden att vara observanta på synliga förändringar på ras, skred och erosion. Eventuellt behövs en översyn av vattendragen utmed känsliga, bebyggda områden, säger Karin Odén.

Mer information om varför om ras och skred inträffar.

Information om känsliga områden för ras, skred och erosion finns i en kartvisningstjänst på SGI:s webbplats: Kartvisningstjänst Vägledning ras, skred och erosion 

Kontaktpersoner för media

Mattias Andersson, geotekniker vid Statens geotekniska institut, SGI
Telefon: 013- 20 18 88

Karin Odén, geotekniker vid Statens geotekniska institut, SGI
Telefon: 031-31 77 86 561

Vid akuta räddningsärenden kontakta SGI:s tjänsteman i beredskap (TiB) via SOS Alarm.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya