2023-03-24 13:07Nyheter

Regional kustsamverkan bjuder in till stormöte

Den 10-11 maj 2023 bjuder Regional kustsamverkan Skåne Halland in till stormöte i Helsingborg. Tema för årets stormöte är samverkan och naturbaserade lösningar.

Regional kustsamverkan Skåne Halland är ett samarbete för att motverka konsekvenserna av stigande havsnivåer som ökad kusterosion och översvämning. Nätverket drivs av Länsstyrelserna i Skåne och Halland, SGI, SGU samt två kustkommuner.

Stormötet vänder sig till dig som arbetar med eller är berörd av klimatförändringar i kustnära områden, politiker och tjänstepersoner, regioner, statliga myndigheter, läroverk, konsulter, intresse- och branschorganisationer.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Sista anmälningsdag är 2023-04-23.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.