2021-02-23 13:53Nyheter

Rapport om högsensitiv lera i Västernorrlands län

Flygfoto över ÅngermanälvenFoto: SGI/Karin Lundström

Förutsättningar för högsensitiv lera finns i Västernorrlands län och den största förekomsten är i Ångermanälvens nedre dalgång. Flera skred med koppling till kvicklera har skett där, men få av dem med stor utbredning.

Det visar en ny rapport från Statens geotekniska institut, SGI. I ett utvecklingsuppdrag från Trafikverket har SGI utrett förekomst av höga sensitiviteter för lera i Västernorrlands län och om dessa sensitiviteter innebär ökad risk för skred med stor utbredning.

I rapporten redovisas bakgrunden till svensk praxis för att bestämma lerors sensitivitet och en sammanställning av internationella och svenska undersökningar om lerors störningskänslighet och sprödhetsparametrar.

Beskrivning
En kort beskrivning görs i rapporten av processerna vid bildning av högsensitiv lera och kvicklera. Det visas att det har funnits förutsättningar för bildning av saltvattenavsatta sediment i och kring Bottenhavet och urlakning av dessa.

Sammanställningar och analyser av uppmätta sensitiviteter mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik redovisas samt fördelning och jämförelse av olika sensitivitetsvärden för jordprover från Västernorrlands län och fyra regioner utanför Västernorrlands län. I rapporten presenteras några utvalda skred som skett i Västernorrlands län och även en diskussion om trolig skredutlösning och eventuell koppling till högsensitiv lera för dessa.

I rapporten diskuteras även resultaten och förslag på arbetssätt och dimensioneringsprinciper vid projektering och byggande i området redovisas. Dessutom presenteras några förslag till fortsatt utveckling.


För mera information:
Geotekniker Björn Dehlbom 031-749 65 99 eller geotekniker Karin Lundström, tel 013-20 18 10.

Läs rapporten

Läs även: 

Metodik för kartläggning av kvicklera – vägledning  SGI-P46.pdf 

Finns även i förenklad webversion

Uppdragsrapport "Tillämpning och utvärdering av metoder för kartläggning av kvicklera" 

Kartvisningstjänst Kartläggning av kvicklera


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.