2023-06-27 07:15Nyheter

Provtagning av friktionsjordar bygger på bra metoder

 Jordprover i en provlåda. Jordprover i en provlåda. Foto: Karin Lundström, SGI

För att ett jordprov ska kunna användas för kvalificerade geotekniska undersökningar i ett laboratorium krävs det att provet tas med en metod och i en miljö som är så gynnsam som möjligt. I en ny rapport har SGI utvärderat olika typer av provtagningsmetoder för jordarterna silt, sand, grus och morän.

Rapporten visar att det med de utvärderade metoderna går att erhålla tillräckligt ostörda och sammanhållna prover för kvalificerad laboratorieundersökning. För flera av metoderna hänger dock resultatet av provtagningen på operatörernas erfarenhet, oberoende av jordart.

– Rapporten visar också att det för de flesta metoderna saknas tydliga vägledningar förKarin Lundström, SGIutförande och för val av utrustning. Därför behövs fortsatt utvecklingsarbete, säger Karin Lundström, geotekniker på Statens geotekniska institut, SGI, och en av rapportförfattarna.

Metoderna som utvärderas är bland annat provtagning med olika typer av öppna rör, kärnprovtagare med trippelkärnrör, kärnprovtagning genom sonicborrning och provtagning med omslutande gel. Metoderna beskrivs översiktligt tillsammans med samlade erfarenheter i och utanför Sverige.

 Torrt material från de översta 3 metrarna trycks ut med vibration
och vattentryck till halvröret.

Torrt material från de översta tre metrarna trycks ut med vibration och vattentryck till halvröret. Foto: Karin Lundström, SGI

Projektet, som finansierats av Statens geotekniska institut och Svenska geotekniska föreningen, genomfördes mellan 2021 och 2023.

Rapporten finns publicerad på Svenska geotekniska föreningens hemsida.

Rapporten:
Björn Dehlbom, Karin Lundström, Mattias Andersson. Provtagning av silt, sand, grus och morän. Beskrivning av provtagningsmetoder och erfarenheter av dessa. SGF rapport 1:2023. http://sgf.net/web/page.aspx?refid=7326


Ämnen: Rapport

Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya