2024-02-15 10:37Nyheter

PFAS i biogödsel från matavfall

Person som går över ett fält och känner på grödan.Foto: Scandinav

Mätningar vid svenska biogasanläggningar visar att det finns små mängder PFAS i biogödsel som framställts av matavfall.

Forskare vid Statens geotekniska institut har undersökt förekomsten av PFAS i biogödsel som läggs ut på svenska åkrar. Projektet, som syftar till att öka medvetenheten om PFAS i biogödsel, fann att prover från anläggningar där matavfall är huvudråvara innehåller PFAS, medan PFAS inte påvisades i biogödsel från anläggningar med stallgödsel. Detta belyser vikten av att kartlägga föroreningsinnehållet i det slam och biogödsel som återförs till jordbruksmarken och kretsloppet.

Med de metoder som vi använt i denna undersökning har vi hittat PFAS i biogödsel som kommer från matavfall men inte i stallgödsel. Resultaten ger en ögonblicksbild och kan ligga till grund för fortsatta undersökningar av PFAS i biogödsel, säger Malin Montelius som är uppdragsledare för projektet.

De uppmätta halterna av PFAS är små och det är heller inte klarlagt om ämnena kan kopplas till det matavfall eller det spädvatten som gödslet tillverkas av. Som jämförelse så är halterna av PFAS som når åkermarkerna genom naturlig nederbörd 50 gånger högre.

I projektet, som är samfinansierat av Statens geotekniska institut och Avfall Sveriges utvecklingssatsning, har Statens geotekniska institut samarbetat med forskningsinstitutet RISE.  

Läs mer om rapporten på Avfall Sveriges webbplats

Kontakt

Malin Montelius, miljöingenjör, SGI. Tel: 013-201834, malin.montelius@sgi.se.

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.