2023-08-08 08:47Nyheter

Översvämning kan påverka risken för skred och erosion

Översvämning vid stenmur.Översvämning vid stenmur.

Just nu förekommer vädervarningar för översvämningar och höga flöden. I perioder med mycket nederbörd, blötare marker och översvämningar ökar risken för ras, skred och erosion.

Nederbörden medför både höga flöden i vattendrag, översvämningar och höjda grundvattennivåer i jorden. Höga grundvattennivåer gör jorden tyngre och den får sämre hållfasthet vilket innebär att sannolikheten för skred eller ras ökar.

– Vattnet utgör en mothållande kraft för slänter mot vattendrag eller sjöar. När vattennivån sjunker kan det göra slänten mindre stabil. Risken för försämrad stabilitet i marken är högre när vattennivån sjunker snabbt, säger Mattias Andersson, geotekniker vid Statens geotekniska institut, SGI.

Höga flöden till följd av mycket nederbörd ger också upphov till ökad erosion av strandslänter. Jorden som ligger vid släntfoten agerar motvikt, vilket ökar risken för skred ju mer släntmassor som eroderar bort. Känsliga jordarter för ras, skred och erosion är lera, silt och sand.

SGI har en Tjänsteman i beredskap (TiB), som stöttar räddningstjänsten och andra myndigheter med geoteknisk kunskap i händelse av ett skred. TiB ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information om varför om ras och skred inträffar.
Information om känsliga områden för ras, skred och erosion finns i en kartvisningstjänst på SGI:s webbplats: Kartvisningstjänst Vägledning ras, skred och erosion 

Kontaktpersoner för media

Mattias Andersson, geotekniker vid Statens geotekniska institut, SGI
Telefon: 013- 20 18 88
mattias.andersson@sgi.se

Mattias Andersson, geotekniker vid SGI

Mattias Andersson, geotekniker vid SGI

 

 

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson