2021-10-14 13:53Nyheter

Nytt verktyg för att reda ut ansvarsfrågan för förorenade områden

En person jobbar vid sin datorFoto: Pixabay

SGI och Länsstyrelserna Kalmar och Gotland har tillsammans tagit fram ett verktyg som ska vara till hjälp för dig som behöver reda ut ansvarsfrågan för ett förorenat område. Verktyget kallas AU-tomaten och är uppbyggt av flödesscheman som guidar användaren.

I en ansvarsutredning (AU, därav namnet) beskriver tillsynsmyndigheten över ett förorenat område hur ansvaret ser ut för att utreda, undersöka och bekosta sanering av det. Ansvarsutredningen behövs för att det ska vara möjligt att bevilja statliga bidrag till en sanering och kan även användas som underlag för tillsynsmyndighetens förelägganden.

Här hittar du AU-tomaten.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.