2022-05-24 06:11Nyheter

Nytt forskningsprojekt om rening av PFAS-förorenat grundvatten

Forskare på SGI och SLU deltar i ett teknikutvecklingsprojekt där olika metoder för att rena grundvatten förorenat med PFAS testas. Projektet kommer att pågå under fyra år, med start i september 2021, och finansieras av EU:s LIFE-program. Projektet går under namnet "LIFE SOuRCE". 

Inom projektet kommer den så kallade SAFF-tekniken att utvärderas, dels i kombination med jonbytarteknik, dels i kombination med en växtbädd av salix. I SAFF-tekniken anrikas och avskiljs PFAS med hjälp av luft som leds genom det uppumpade grundvattnet. Koncentratet av PFAS som avskiljs med hjälp av SAFF-tekniken kommer att destrueras genom elektrokemisk oxidation med hjälp av bordopade diamant­elektroder. Reningssystemen kommer att demonstreras och utvärderas på såväl en svensk som en spansk lokal. I Sverige är Uppsalas deponi, Hovgården testlokal och Uppsala Vatten och Avfall AB är en viktig partner i projektet. SGI deltar i utvecklingsarbetet, men har också huvudansvaret för att ta fram vägledningsmaterial och sprida kunskap och erfarenheter från projektet.

Projektet koordineras av det spanska forskningsinstitutet Eurecat och är ett samarbete med bland andra tre svenska företag, Envytech Solutions AB, Laqua Treatment AB och Nova Diamant AB.

För mer information:
Dan Berggren Kleja, dan.berggren.kleja@sgi.se
Projekthemsida: www.life-source.se

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.