2022-09-14 09:10Nyheter

Ny vägledning ska ge mer hållbara saneringsmetoder

Foto: Torbjörn Thuresson, SGIFoto: Torbjörn Thuresson, SGI

Sverige har ett stort antal förorenade områden. Som stöd för de som arbetar med sanering av dessa områden ger SGI nu ut en ny vägledning. Fokus ligger på hur olika åtgärder kan värderas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utredningar av hur förorenade områden påverkar människors hälsa eller miljön, och hur man kan minska riskerna genom så kallad efterbehandling, är en viktig del av det svenska miljömålsarbetet. Men kostnaderna för efterbehandling är höga och åtgärderna kan i sig medföra negativ påverkan på människa och miljö.

–De som arbetar med efterbehandling behöver mer vägledning om hur hållbarheten hos olika åtgärder kan värderas. Målet är att vägledningen ska leda till att efterbehandlingsåtgärderna blir mer hållbara, säger Pär-Erik Back, forskare i teknisk geologi vid Statens geotekniska institut (SGI). SGI är den myndighet som har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden.

Vägledningen riktar sig till de som beställer, utför eller granskar riskvärderingar av förorenade områden. Den beskriver en arbetsgång som bör följas när riskvärderingar utförs, dokumenteras och granskas. Grunden i arbetet är hållbarhet, det vill säga att efterbehandlingsåtgärderna är miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara. I vägledningen beskrivs tre olika angreppssätt: beskrivande, poängbaserad samt kvantitativ riskvärdering. En grundprincip är att det enklaste angreppssättet som leder till ett tillräckligt väl underbyggt beslut ska väljas. I vägledningen finns även en stor mängd hjälpfrågor listade, som stöd för beställare och granskare.

Vägledningen utgör ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd. Vägledningen har utarbetats av en arbetsgrupp med deltagare från SGI, Naturvårdsverket, SGU och Statens fastighetsverk.

Vägledning:
SGI 2022, Riskvärdering vid förorenade områden, Arbetsgång för hållbara åtgärder, SGI, Vägledning 7, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-995

Kontaktperson:
Pär-Erik Back, forskare i teknisk geologi vid SGI, telefon: 08-57845506, par-erik.back@sgi.se

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya