2022-07-01 12:17Nyheter

Ny studie från Tuffo-projekt om PFAS

Tuffo-projektet StopPFAS har publicerat en ny studie. Projektet har som syfte att utveckla in-situ-metoder för fastläggning av PFAS i grundvattenzonen för att förhindra vidare spridning.

Ett antal olika sorbenter för fastläggning av PFAS har testats på labb, bland annat i kolonnförsök i den nu publicerade artikeln. Vidare har det genomförts fältförsök genom att anlägga en sorbentbarriär i grundvattenzonen inom ett förorenat pilotområde.

Här hittar du studien: ”Per- och polyfluorerade alkylsubstansers (PFAS) fastläggning vid kolloidalt aktivt kol (CAC) genom dynamiska kolonnförsök”.

Här kan du läsa mer om projektet. 

Tuffo står för "Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden" och är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige.

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.