2021-02-18 13:50Nyheter

Ny jordartsinformation framtagen för södra Göta älv

SGI har låtit uppgradera jordartskartan längs Göta älv, Nordre älv och Slumpån i ett område mellan Kungälv och Trollhättan, totalt 400 kvadratkilometer.

Det är SGU som gjort arbetet på uppdrag av SGI och den nya jordartsinformationen kommer  bland annat att användas inom SGI:s arbete med klimatanpassningsinsatser i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område - Göta älvdalen.

Per Bolin är chef för Delegationen för Göta älv vid SGI: 

- Inom arbetet med delegationen kommer den uppdaterade jordartskartan att kunna ge oss en mera korrekt bedömning av följderna av ett eventuellt skred. De förebyggande åtgärderna kan också planeras med större noggrannhet, vilket leder till lägre kostnader.

Förbättrar
SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle.

Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.