2022-02-14 12:11Nyheter

Myndigheter lanserar ny webbplats om förorenade sediment

En symbol för flera olika myndigheter som samarbetar om en webbplats renasediment.se Flera myndigheter samarbetar kring webbplatsen renasediment.se

Nu lanserar fyra myndigheter och landets länsstyrelser en ny webbplats: ”renasediment.se”. Det är en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment.

Myndigheterna är Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna. Genom den nya webbplatsen vill de kunna förse alla som är intresserade av, och deltar i arbetet med att åtgärda förorenade sediment, med både kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment.

Publicerar resultat
- Utöver den kunskap och de verktyg som redan finns på plats så kommer vi kontinuerligt att publicera resultaten från regeringsuppdrag och den pågående miljömålsrådsåtgärden och andra nyheter på området, säger Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare på SGI.

Ett framgångsrikt arbete kommer att kräva fortsatt utveckling och behov av ny kunskap. Genom webbplatsen vill man därför också uppmuntra alla som deltar i sedimentarbetet att bidra genom att till exempel ansluta till branschnätverket. 

Ett gemensamt arbete
”Renasediment.se” är ett gemensamt arbete inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment (Rufs), och ingår som en del i den nationella kunskapsplattform som myndigheterna tar fram.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i januari 2023 och i januari 2022 lämnades en delredovisning in, där det går att läsa mer om uppdraget och det fortsatta arbetet.

Besök den nya webbplatsen: www.renasediment.se

Mer information: Yvonne Ohlsson tel 08-578 455 02

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.