2021-11-22 09:09Nyheter

Mer kunskap behövs om alternativ till schaktsanering av förorenade områden

Bilden visar en lastare i ett stort grustagFoto: Shutterstock

Efterbehandlingsbranschen behöver mer vägledning inom främst riskbedömning, riskvärdering och alternativa åtgärdslösningar. Det behövs också mer information och ökad erfarenhetsåterföring från åtgärdsprojekt med alternativa åtgärdsmetoder, till exempel genom referensprojekt, pilotförsök och fullskalestudier.

Det visar den enkät som Statens geotekniska institut (SGI) genomförde under våren 2021 för att identifiera effektivitetshinder och kunskapsbehov som står i vägen för nya alternativ till schaktsaneringar av förorenade områden.

I branschen finns kännedom om alternativa åtgärder till schakt och deponi men metoderna används i liten utsträckning. Schaktning verkar vara det givna valet av åtgärd och först när det inte är möjligt så övervägs andra saneringsmetoder. Men enkäten visar också att det finns en utbredd vilja bland respondenterna att minska mängden schakt och deponi vid sanering av förorenade områden.

Flera aspekter skulle kunna bidra till en ökad implementering av alternativa saneringsåtgärder, såsom tydlighet och klargöranden kring ansvar för kvarlämnade föroreningar samt ökad erfarenhetsåterföring från åtgärdsprojekt med alternativa åtgärdsmetoder.

Behov av vägledning
SGI ser också ett tydligt behov av en vägledning som i projekten hjälper till att lyfta frågor kring Agenda 2030 och klimatpåverkan redan vid planering inför en åtgärd.

–För att nya åtgärdslösningar ska bli verklighet är det viktigt att det finns förutsättningar för att metoderna ska komma i praktisk användning, säger Mikael Stark, avdelningschef för Renare Mark vid SGI. Målet med SGI:s enkäter är att löpande identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet och är därmed ett verktyg för oss i vårt arbete med att stödja och bidra med kunskapsuppbyggnad i branschen.

Egen forskning
–Vi på SGI kommer att använda resultaten av enkäten som underlag till exempel för egna forskningsinsatser och arbetet med utbildningar och vägledningar, berättar uppdragsledaren för enkäten, Jenny Vestin. Vi ska också se över möjligheterna att tillsammans med andra myndigheter tillgängliggöra referensprojekt för branschen.

Resultatrapporten för enkätundersökningen finns publicerad i sin helhet på Diva
Mer information: Jenny Vestin tel 060-700 34 12


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.