2021-06-11 08:07Nyheter

Lyckat digitalt matchmakingmöte för Tuffo

Bilden visar ett skrotupplagFoto: Scandinav/Anne Dillner

För andra gången arrangerade SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo nyligen det årliga matchmakingmötet digitalt.

Fyra presentationer gavs av deltagare kring projektidéer och problemformuleringar kring förorenade områden och vid en frågestund kunde deltagarna diskutera och nätverka i mindre grupper i digitala mötesrum.

Drygt 30 personer deltog i matchmakingmötet vars syfte är att erbjuda ett forum för branschens olika aktörer att mötas och diskutera aktuella frågor, idéer och tankar. Något som i förlängningen kan leda till samarbeten kring möjliga Tuffoprojekt.

– Det finns ett fortsatt stort behov av forskning och teknikutveckling inom efterbehandling av förorenade områden och därför är Tuffos utlysning även i år inriktad mot åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning, säger Thereze Ladekrans som är programsekreterare vid Tuffo på SGI.

–Förhoppningen är att matchmakingmötena kan bidra till att goda forskningsidéer faktiskt kan utvecklas till projektansökningar genom att rätt aktörer för samverkan träffas.

En förutsättning för att möjliggöra bra matchning är att olika branschaktörer deltar vid matchmakingmötena på det sätt som man gjort hittills.

Läs mera om Tuffo


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.