2022-10-21 11:53Nyheter

Kustmöte i Vellinge om extrema väderhändelser och hur vi planerar

Den 11-12 oktober arrangerade SGI Kustmötet tillsammans med Vellinge kommun. Kustmötet är ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematik i Sverige. Vi tog tillfället att lyfta att 150 år har förflutit sedan Backafloden, en av de värsta naturkatastrofer som har drabbat södra Östersjöområdet. Hur påverkar dessa extremer hur vi planerar?

Konferensens key note speaker var Judy Lawrence från Victoria University Wellington, som berättade om Nya Zealands arbete med att ändra lagstiftning för att förenkla flexibel klimatanpassning och planerad reträtt. Vi hörde också från bland annat Nationella expertrådet för klimatanpassning, Svensk kärnbränslehantering och från pågående klimatanpassningsprojekt längs svenska och internationella kuster. Mer information och alla presentationerna hittar du här. 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.