2022-01-17 08:49Nyheter

Krafttag för att minska spridningen av PFAS

Brinnande bil, två brandmän, grönt, himmel.Användning av brandskum ses historiskt som den mest betydande PFAS-källan direkt till miljö.

Högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, är mycket svårnedbrytbara ämnen som kan spridas långa vägar och hamna i vår mat och i vårt dricksvatten. För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska under perioden 2022–2024 arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden.

I regeringsuppdraget ingår laboratorie- och pilotprojekt för undersökning och åtgärder av statligt ägda områden som förorenats av PFAS. För år 2022 har SGI fått 5 miljoner kronor för detta. Sveriges geologiska undersökning har i Naturvårdsverkets regleringsbrev för år 2022 fått 20 miljoner koronor som ska användas för genomförande av åtgärder som del av SGI:s regeringsuppdrag. SGI ska utforma pilotprojektet och Sveriges geologiska undersökning ska bistå SGI vid genomförandet av pilotprojektet.

- Det här är en helt unik satsning på att stärka samverkan mellan olika statliga myndigheter samt kunskapen om PFAS-förorenade områden så att de kan åtgärdas. Den omfattar inte bara att ta fram åtgärder för att sanera mark och grundvatten utan även att utveckla och stärka den nationella samordningen och vägledningen kring PFAS, säger Mikael Stark, avdelningschef på SGI.

Genomförandet av uppdraget och i synnerhet pilotprojekten kommer att ske i samverkan med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Försvarsmakten, Trafikverket samt andra statliga myndigheter. Syftet med uppdraget är att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden och att utveckla lämpliga åtgärdsmetoder för sanering.

Målsättningen är att tillsammans med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning starta upp åtgärdsinriktade studier i laboratorieskala under 2022 och i pilotskala under 2023.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas till Miljödepartementet senast den 1 mars 2025.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.