2023-05-30 10:48Nyheter

Konst ska få medborgarna att prata om översvämningar

Konstkiosk Kalmar /Mirja Kalms /SGIKonstkiosk Kalmar /Mirja Kalms /SGI

Kan en mer flexibel syn på hur vi använder våra kuster vara en strategi för att möta stigande hav och ökande erosion? Under sommaren använder Statens geotekniska institut i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet konsten för att engagera medborgarna i frågan. Mellan den 10 juni och den 9 september är projektet Konstkiosk på plats i Sylvanderparken i Kalmar och blir en mötesplats med visualiseringar och konstutställningar.

Det är i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet COALA som SGI tillsammans med en rad andra aktörer utforskar hur en flexibel markanvändning kan vara en möjlig strategi för att långsiktigt anpassa våra kustområden till stigande hav och erosion. Exempel på en flexibel användning kan vara parker som tål att översvämmas eller bostäder som är flyttbara. Lisa Van Well är projektledare på SGI:

– Kustområden är attraktiva boendemiljöer. Men effekterna av klimatförändringen, som översvämningar och erosion, börjar kännas redan idag. Ett alternativ till skyddslösningar som stora vallar kan vara att planera samhället längre bort från riskområden och även flytta strukturer och funktioner till säkrare mark. Vi såg ett behov av att undersöka hur kommuner kan jobba med mer flexibel markanvändning för att skapa värden i områden innan det blir nödvändigt att successivt flytta.

Konstkiosk Kalmar

Konstkiosk Kalmar

 

COALA-projektet vill bidra till att skapa en långsiktig attitydförändring i vad som är ett attraktivt och långsiktig hållbart samhälle genom att ge plats åt vattnet och skapa rum för en dynamisk strandlinje. I projektet kommer det bland annat tas fram data för olika vattenstånd och varaktighet för olika händelser som påverkar vattenstånden för att utveckla en metod att med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) identifiera så kallade flexmarksytor, ytor som kan ha flexibla funktioner beroende på exempelvis vattenståndet. Slutprodukten ska bli en planeringsmodell som kustkommunerna i Sverige ska kunna använda för att bli motståndskraftiga mot erosion, översvämning och stigande hav.

– Genom vårt samarbete med Konstkiosk vill vi möta medborgare i Kalmar och fånga in lokal kunskap om hur landskapet är och hur det förändrats över tid. Vilka berättelser finns om platser och värden som är särskilt värdefulla att ta tillvara, och hur kan de bidra till  framtidsvisioner för ett landskap i förändring och hur flexibla funktioner kan vara en del i det. Medborgare och besökare kommer kunna berätta, rita, fota och forma sina tankar på plats också i diskussion med forskarna, och även posta material i en särskild brevlåda, säger Carola Wingren, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Konstpromenad

Konstpromenad

Konstkiosk är ett konstprojekt som vill diskutera konstens och arkitekturens roll i samhället, kopplat till medborgardelaktighet och synliggöra vilka förutsättningar som finns för att på olika vis använda våra offentliga rum. Utgångspunkt är en före detta blomsterkiosk som idag drivs som en mobil kiosk. Initiativtagare till projektet är konstnärerna Christel Lundberg och Peter Dacke. De har gjort en historisk och platsspecifik research som resulterat i en utställning som visas upp på och runt kiosken. I Kalmar kommer det finnas fyra olika promenadstråk som besökare kan följa där stråken kantas av olika konstverk.

– Vi vill möta medborgare omedelbart på gatunivå för att diskutera kusterosion och havsnivåhöjningar. Det behövs fler diskussionsforum om det offentliga rummet, där politiker och medborgare kan mötas. Vi vill erbjuda detta, säger företrädarna för Konstkiosk.

Konstkiosk kommer vara öppen och erbjuda olika aktiviteter mellan den 10 juni och den 9 september, där besökare kommer att kunna se en utställning i och kring Konstkiosk men också ges möjlighet att diskutera och interagera med forskare och konstnärer i olika workshops. Utställningen i Konstkiosk kommer att visa ett gestaltningsförslag för Sylvanderparken och en metaforisk bild av hur den skulle se ut om Grönlandsisen smälte. I programmet ingår det också en utställning med bland annat studenter från SLU som ställer ut modeller av ett flexibelt kustområde, illustrerat genom 3D-modeller, musikkompositioner, poesi och grafiska romaner.

Mer information:

COALA-projektet drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk. Projektet får stöd av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. Konstkiosk stöds också av Kulturrådet och ingår i Smålandstriennalen 2023 som är finansierad av Postkodstiftelsen, Statens Kulturråd, Regionerna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar. 

Läs mer om COALA-projektet.
Läs mer om Konstkiosk.

Kontakt:

Lisa Van Well, projektledare och forskare vid SGI, lisa.vanwell@sgi.se , 08-57845511


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Mirja Kalms
Kommunikatör
Mirja Kalms