2023-03-20 07:18Nyheter

Konsekvensanalys av riktvärden för PFAS i mark planeras

Släckning av brand på flygplats.PFAS förekommer ofta på flygplatser då det tidigare användes i bland annat brandsläckningsskum.

Naturvårdsverket planerar att i samråd med SGI påbörja en konsekvensanalys av SGI:s tidigare förslag till generella riktvärden för PFAS i mark. I avvaktan på beslut om generella riktvärden för PFAS förordar Naturvårdsverket och SGI att de preliminära riktvärdena tillämpas.

Statens geotekniska institut (SGI) publicerade 2015 preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Sedan dess har kunskapen om ämnesgruppen och dess risker ökat. Bland annat har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ändrat sin rekommendation om tolerabelt intag för PFAS. Ändringen innebär en betydande sänkning av acceptabelt intag. SGI föreslår därför riktvärden som beaktar det uppdaterade värdet. Förslaget har varit ute på remiss.

Innan Naturvårdsverket tar beslut om vilka riktvärden som ska gälla behöver nyttor vägas mot möjliga negativa konsekvenser. Bedömningen görs för att säkerställa att riktvärdena är lämpliga att utgå från vid beslut relaterade till risker med PFAS. Under 2023 inleder därför Naturvårdsverket, i samråd med SGI, en konsekvensanalys av förslaget. Arbetet inleds med att bland annat förbättra kunskapen om bakgrundshalterna av PFAS i jord. När underlaget är färdigt kan SGI och Naturvårdsverket ge ett tydligare besked om när de nya riktvärdena kommer att föreslås.

En ny tidplan för detta publiceras tidigast till årsskiftet 2023–2024. Beroende på resultatet av analysen kan det bli aktuellt att skicka förslag till nya riktvärden på ny remiss.

Till dess att beslut om generella riktvärden för PFAS fattats rekommenderar Natur-vårdsverket och SGI att de preliminära riktvärdena (se SGI Publikation 21) fortsätter användas.

SGI Publikation 21, Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten 

Kontakt

Michael Pettersson, forskare miljökemi, Statens geotekniska institut
michael.pettersson@sgi.se, 08-57 845 510Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson