2022-12-02 14:59Nyheter

Konferens om markens tillstånd i krigsdrabbat Ukraina

Foto: PixabayFoto: Pixabay

Trots brinnande krig uppmärksammas Markens dag även i Ukraina. Den 5 december hålls en digital konferens med 100 deltagare kring hur Ukrainas jordmån kan skyddas. David Bendz, forskningschef på SGI, har varit i kontakt med institutionen som arrangerar konferensen.

Konferensens olika teman är bland annat övervakning, försämring av jordkvaliteten och effekterna av krig på Ukrainas jord. Konferensen är ett tillfälle för specialister och forskare från olika länder att utbyta erfarenheter. Konferensen hålls dock på ukrainska.

– Jag talar ju inte ukrainska, så det är svårt att delta, men frågorna konferensen lyfter är intressanta även för oss. På SGI arbetar vi med frågor kring markresurser, och det som sker med jorden i Ukraina, sker i vårt närområde. Kriget har en storskalig påverkan på miljö och jordbruksmark. I vårt uppdrag ingår att även hålla en viss internationell utblick, säger David Bendz. 

Inför konferensen har David Bendz varit i kontakt med forskningsinstitutet som anordnar konferensen.

– Det är fantastiskt att de arrangerar denna konferens, trots situationen de befinner sig i, säger David Bendz.

Professor Yuri Oleksandrovych Zaitsev är chef för forskningsinstitutet Institute of Soil Protection of Ukraine i Kiev. Han är också arrangör för konferensen International Scientific and Practical Conference “Soil Conservation Imperative. Today's challenges" . Han berättar att under kriget har marken, enligt experter, skadats allvarligt i elva regioner i Ukraina, en yta på cirka 21 miljoner hektar.

Hur påverkar kriget marken i Ukraina?

– Militära operationer leder inte bara till fysisk påverkan, som omblandning och kompaktering, förbränning av jordmånen och förstörelse av mikroflora, utan också till kemisk förorening av jorden. Den direkta påverkan av granater, bränd militär utrustning och petroleumprodukter förstör ekosystemet och förorenar marken med tungmetaller och andra giftiga ämnen. Ackumuleringen av tungmetaller ger långtidseffekter och påverkar markens bördighet samt innebär en hälsorisk genom upptag i gröda. Metallrester är en av de farligaste konsekvenserna av militära operationer, eftersom de blir liggande länge i konfliktområden, säger Yuri Oleksandrovych Zaitsev.

Vad behövs för att återställa marken?

– Först och främst är det nödvändigt att genomföra minröjning och en ekologisk och agrokemisk undersökning av det marktäcke som har påverkats av militära operationer. Sedan kan man fatta beslut om huruvida det går att använda den skadade marken för odling av jordbruksgrödor. Vi analyserar redan olika metoder som ska hjälpa till att återställa markens bördighet, säger Yuri Oleksandrovych Zaitsev.

Hur är det möjligt att genomföra konferensen, trots krig? 

– Det kommer att bli mycket arbete att återställa jorden – då kan vi lika gärna börja diskussionerna nu. Tidigare år har konferensen skett på plats, men i år är den digital, vilket ju är en effekt av kriget. Vi befarar att strömförsörjningen kan bli instabil, men även i svåra tider är kommunikation mellan forskare nödvändig. Jag är tacksam för det stöd både Ukraina och konferensen får i en svår tid, och att vi har möjlighet att lyfta problem som är relaterade till markens tillstånd i Ukraina, säger Yuri Oleksandrovych Zaitsev.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya